Termeni și condiții

 

 CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII POSTALE  LIVRAT AZI SRL

 

Livrat Azi srl cu sediul in str Avionului 26, sector 1, Bucuresti , CUI 37363226 oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal , având ca obiect trimiteri poștale interne (Bucuresti, judetul Ilfov, resedinte de judet) în următoarele condiții:

Livrat Azi srl accepta doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii postale, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului și ale expeditorului – în cazul serviciului contraramburs (nume și prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, recomandabil telefon).

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul Livrat Azi srl, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile Livrat Azi srl, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (Borderou sau AWB).Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea postala, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

Condiții de acceptare a trimiterilor postale:
Condiții de dimensiuni și greutate: Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterii poștale:

 • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 3 kg;
 • 60 cm x 60 cm x 50 cm.pentru colete, greutate maxima 40 kg

  

Condiții de ambalare

Pentru a fi acceptate în rețeaua poștală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

 • Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care sa nu permită vizualizarea conținutului, și care sa corespunda greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,
 • Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât sa nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.
 • Să respecte indicațiile de ambalare etansa cerute de Livrat Azi srl.
 • Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. Livrat Azi srl se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.
 • Livrat Azi srl nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parțiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

 

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.
 • etichete sau inscriptii vechi neindepartate

Livrat Azi srl refuză preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare.

 

Livrat Azi srl furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularități constau în asigurarea unei trimiteri poștale interne împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o suma care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor (în schimbul unei taxe de 1 % din valoarea declarată), și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, Livrat Azi srl având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale internă este de 2500(douamiicincisute) RON.

Livrat Azi srl furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate interne. Preluarea acestor trimiteri poștale se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.

Tarifele prezentate in site sunt pentru primul kg.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs este RON.

Suma maximă acceptată de către furnizor este 2500(douamiicincisute) RON.

Modalitatea de colectare și, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poștale interne către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2(doua) zile lucrătoare de la livrare.

Livrat Azi srl furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, în format fizic sau digital (pe email). Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale confirmată în scris de către destinatar, este de 2 zile lucrătoare de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poștale de către destinatar, Livrat Azi srl întocmește și pune la dispoziția expeditorului un duplicat al acesteia (în format fizic sau pe email).

Livrat Azi srl furnizează serviciul Express, serviciul poștal care presupune în mod cumulativ:  eliberarea de către Livrat Azi srl expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;

predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală; predarea rapidă a trimiterii poștale; răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenți trimiterilor poștale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantați pentru trimiterile poștale care fac obiectul serviciului Express sunt de: 12ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului București si judetului Ilfov pentru trimiterile poștale depuse/colectate de luni pana vineri pana la ora 18.00; 24 de ore în cazul furnizării între Bucuresti/Ilfov si reședințele de județ acoperite.

În cazul depășirii timpilor de livrare garantați pentru serviciul Express, Livrat Azi srl răspunde față de utilizator prin restituirea a unui procent de 1,00 % din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere, însă despăgubirea nu poate depăși valoarea tarifului încasat.

Preluarea trimiterii poștale se realizează doar de catre curierul Livrat Azi srl (personalul furnizorului) la adresa indicate de expeditor. Toate trimiterile poștale se depun sigilate. Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata sa primească trimiterea postala. Livrarea trimiterii poștale la adresa indicata de către expeditor se poate efectua sâmbăta dacă expeditorul a solicitat acest lucru, mențiune care va apărea specificata și pe documentul de transport (Borderou sau AWB) la rubrica Observații ”Livrare Sâmbăta”.

În momentul preluării, acestea se vor cântări, măsura și greutatea ce se vor lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica și cea volumetrică. Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x lățime x înălțime/6000 cm. Curierul Livrat Azi srl care colectează trimiteri poștale de la adresa expeditorului, deține instrumente de măsura corespunzătoare (cântar omologat și certificat metrologic).

Livrat Azi srl nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în detenția trimiterii poștale, metode de manipulare a trimiterilor poștale care, prin activitatea angajaților săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poștală ori conținutul acesteia. Livrat Azi srl nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală depusă închisă și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale.

Trimiterea poștală poate fi deschisă de destinatar înainte de acceptare de către acesta în cazul în care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » și a achitat în avans contravaloarea serviciului.

Livrat Azi srl va returna trimiterea poștală la adresa clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, conform tarifelor indicate în oferta comerciala, într-un termen care nu va depăși termenul de livrare al respectivei trimiteri poștale și care se calculează după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare, dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 1. adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nici o construcție unde trimiterea postala să poată fi predată;
 2. destinatarul/persoana autorizata să primească trimiterea poștală, nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact a expirat;
 3. destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale confirmarea, în scris, conform prevederilor legale a primirii trimiterii poștale, în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care facă obiectul serviciului contra ramburs

Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor Express și Livrare specială, în cazul imposibilității de predare a trimiterilor poștale către destinatar (sau persoana autorizată) Livrat Azi srl va înștiința destinatarul printr-un aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale și va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poștală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioada de 7 zile calendaristice de la data avizării.

Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni de la preluarea trimiterii postale.

Reprezinta obligatia Expeditorului de a se interesa de succesul livrarii expeditiei sale.

Expeditiile care nu au avut succes in livrare se depoziteaza la sediul curierului de unde pot fi ridicare zilnic intre orele 9h00-12h00 fara costuri.

Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fără vreo nici o notificare sau formalitate prealabila în proprietatea Livrat Azi srl. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului Livrat Azi srl va percepe un tarif de 2 ron/zi, după expirarea termenului de avizare.

Cu excepția serviciului Express, Livrat Azi srl garantează livrarea oricărei trimiteri postale în bune condiții și în deplină confidențialitate în termen mediu de una zile lucrătoare, fără a depăși doua zile lucrătoare, excepție făcând situația în care s-a solicitat livrarea sâmbăta.

În cazul depășirii acestor timpi de livrare a  trimiterilor poștale interne (excepție făcând serviciul Express), precum și în cazul depășirii tuturor termenelor de returnare aferente acestora, Livrat Azi srl răspunde față de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului respectiv.

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

Livrat Azi srl a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește furtul, pierderea, distrugerea parțială totală sau deteriorarea trimiterilor postale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit soluționarea echitabila și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii postale.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa reclamația prealabila în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzătoare a serviciului poștal) poate formula o reclamație scrisă prin depunere personală la sediul  Livrat Azi srl, prin e-mail pe adresa azi@livratazi.ro, telefon 0724224477 sau o poate trimite în plic recomandat prin intermediul serviciului poștal Confirmare de primire, la adresa str Avionului nr. 26, et1, birou A, sector1, Bucuresti în atenția departamentului Relații cu Clienții.

În vederea soluționării reclamației, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamației pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte și cauze) aferent reclamației, să își formuleze pretențiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii și informațiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situația în care reclamația se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze la reclamație dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte și complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie Borderou sau AWB, a documentului care atestă plata serviciului poștal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) și să pună la dispoziție orice alte date și  informații ce ar putea fi utile soluționării reclamației.

Reclamația se analizează și se soluționează individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte. Departamentul Relații cu Clienții înregistrează fiecare reclamație și confirma reclamantului primirea acesteia în funcție de modul cum a fost primită, astfel: prin eliberarea/înmânarea  unui număr de înregistrare în cazul reclamațiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, dacă reclamantul face publică adresa sa de e-mail sau solicită acest lucru, prin completarea corespunzătoare și  semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de răspuns în cazul reclamației primite prin intermediul oricărui serviciu postal distinct de serviciul Confirmare de primire atunci când exista o solicitare expresă în acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamației, se va ține seama de solicitarea acestuia.

Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații” și solicitantul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a se depăși termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acorda cash (în numerar) la adresa sediului Livrat Azi srl, prin mandat postal sau prin viramentent bancar, dacă solicitantul este persoana fizica, iar dacă solicitantul este persoană juridică, despăgubirea se va acorda prin ordin de plata sau prin compensare. Reclamația se va considera întemeiata dacă potrivit dispozițiilor legale și prevederilor acestui document, Livrat Azi srl este obligat sa acorde despăgubiri. In cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postala este obligat sa transmita reclamatiile primite, spre solutionare, furnizorului care a preluat trimiterea postala respectiva.

Livrat Azi srl răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală a trimiterilor poștale astfel:

 • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
 • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menționate mai sus, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

Livrat Azi srl răspunde pentru trimiterile poștale în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, după cum urmează:

 • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, Livrat Azi srl răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situația neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale Livrat Azi srl nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale, o plângere autorității de reglementare însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu autorității de reglementare.

În următoarele cazuri Livrat Azi srl este exonerat de răspundere:

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu registratura)
 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Livrat Azi srl reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și Livrat Azi srl la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

 

 

 

 

 

Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

SC Livrat Azi SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului livratazi.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului livratazi.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale,  Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.livratazi.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Livrat Azi SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor SC Livrat Azi SRL.  Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC Livrat Azi SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul livratazi.ro
 2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe site-ul livratazi.ro , administrarea conturilor clienților.
 3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Livrat Azi SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite, evaluarea serviciilor pe website-ul livratazi.ro,  îmbunătățirea calității serviciilor.
 5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul livratazi.ro :

 • Nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul ro , alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;

Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul livratazi.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare. Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC Livrat Azi SRL

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC Livrat Azi SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

 

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC Livrat Azi SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Livrat Azi SRL (numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),

– furnizori de servicii inclusiv entități care asistă SC Livrat Azi SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului) precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de SC Livrat Azi SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SC Livrat Azi SRL.

 

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC Livrat Azi SRL azi@livratazi.ro;  sau ne puteți scrie la adresa str. Vasile Lascar 132, Sector 2, Bucuresti.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin mesaj la adresa azi@livratazi.ro.

 

Prevederi speciale legate de minori 

SC Livrat Azi SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

SC Livrat Azi SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Livrat Azi SRL.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.